Thẻ: sân trường

Cảm xúc ngày chia tay…

Bài làm Ngày mai, sẽ chẳng còn có dịp gặp lại đầy đủ các thành viên của lớp, sẽ chẳng bao giờ có lại cái ….