Thẻ: Tắt đèn

Viết về quê hương em

Bài làm “ Quê hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi” ( Đỗ Trung Quân) Chắc hẳn mỗi chúng ta ai ….